Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

DOMOV - ÚRADNÉ MERANIE

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a  akreditované na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

      


 

 

  ÚRADNÉ MERANIE SPOTREBY PALIVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MECHANIZMOV

 

 

 

 

VYKONÁVAME ÚRADNÉ MEARANIE SKUTOČNEJ SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK pre dokladovanie skutočných daňových výdavkov na pohonné látky.

 

 

  ZVÝŠENIE NORMY SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK na základe úradného merania – 

 „PRELITROVANIE VOZIDLA“ na uplatňovanie vyšších daňových výdavkov na pohonné látky a to :

 

                   

                            »  úradným meraním skutočnej prevádzkovej spotreby paliva, teda nie meraním základnej spotreby paliva

                                podľa smernice 80/1268/EHS alebo predpisu EHK č. 101 v ideálnych podmienkach udržiavaných pri teste,   

                            »  s vydaním verejnej listiny „Osvedčenia o úradnom meraní“,

                            »  bez zbytočného zapisovania do technického preukazu (TP),

                            »  bez ďalších poplatkov,

                            »  bez straty času,

                            »  bez zbytočného vybavovania na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

                            »  všetko v súlade s platnou legislatívou,

                            »  akceptované daňovými úradmi ako aj ostatnými kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 

Osvedčenie o úradnom meraní vydané našou firmou dokladuje zmenenú, teda zvýšenú spotrebu paliva v porovnaní so základnou spotrebou paliva uvedenou v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze) resp. Technickom osvedčení vozidla.

 

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky