Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

STN 30 0510

  

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

Spotreba paliva podľa STN 30 0510 (základná spotreba) 

 

  • Účel normy - použitie podľa Čl. II, ods. 4 : pri typových skúškach vozidiel a skúškach na kontrolu výroby vozidiel alebo za účelom kontroly údajov výrobcu vozidla o spotrebe paliva, ak je tento uvedený podľa tejto normy. Táto norma neplatí pre zisťovanie prevádzkovej spotreby paliva.
  • Platí pre : Motorové vozidlá kat. M1.
  • Podstata skúšky : Pri skúške sa zmeria množstvo paliva spotrebované motorovým vozidlom na vymeranom skúšobnom úseku,  ktorým vozidlo prejde učenou rýchlosťou obidvoma smermi za sebou. Spotreba paliva medzi jazdami na skúšobnom úseku sa nazarátava. Základná spotreba paliva sa vypočíta z takto spotrebovaného množstva paliva, prepočítaného na prejdenú dráhu 100 km a udáva sa v L/100 km. Je to údaj o dráhovej spotrebe paliva za podmienok tejto normy. 
  • Vozidlo :   Vozidlo musí vyhovovať podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciách. Musí byť v sériovom vyhotovení, motor musí byť zabehnutý.  Nastavenie agregátov vozidla a náplne prevádzkových hmôt musia zodpovedať predpisom  výrobcu vozidla. Pneumatiky a ich hustenie musia zodpovedať predpisu výrobcu. Motor a prevodové ústrojenstvo musia byť zahriate na prevádzkovú teplotu. Pri skúške musí byť vypnutá kimatizácia resp.kúrenie, zatvorené okná a uzatvorené výduchy vetrania priestoru pre vodiča a cestujúcich.
  • Zaťaženie vozidla : Polovica užitočného zaťaženia.
  • Skúšobná dráha : Suchá rovinná cesta s tvrdým a hladkým povrchom, na skúšobnom úseku 10 km, (najmenej 5 km).
  • Rýchlosť pri skúške : Ustálená rýchlosť zodpovedajúca 2/3 maximálnej rýchlosti, avšak nesmie byť väčšia ako 110 km/h. Táto musí byť dosiahnutá vo vzdialenosti 200 m pred začiatkom skúšobného úseku a to pri jazde so zaradeným najvyšším prevodovým stupňom. Vozidlo vchádza na skúšobný úsek predpísanou ustálenou rýchlosťou, ktorá je počas jazdy na skúšobnom úseku udržiavaná s odchýlkou ± 2 km/h.
  • Rýchlostný stupeň zaradený počas skúšky : Vozidlo prechádza cez skúšobný úsek so zaradeným najvyšším rýchlostným stupňom. Radenie rýchlostných stupňov v priebehu merania na skúšobnom úseku nie je dovolené. Vozidlá 4x4 s odpojiteľným pohonom - pohom musí byť odpojený.
  • Palivo : Obchodnej akosti, podľa predpisu výrobcu.
  • Poveternostné podmienky : 

          - teplota vzduchu : +10 až +30 °C, 
          - tlak vzduchu : 920 až 1030 hPa,
          - relatívna vlhkosť : max 80 %,
          - rýchlosť vetra : 7 až 12 km/h.

 
Spotreba paliva (pre vozidlá kat. M1 a N1) nameraná podľa STN 30 0510 je pre všetky vyrobené vozidlá toho istého typu rovnaká, s minimálnymi odchýlkami ± 5 %. Nejedná sa o prevádzkovú spotrebu.

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky