Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

História firmy - založenie firmy a vykonávané činnosti

   

Už 20 rokov meriame Vašu spotrebu paliva 

  


  

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované

a akreditované na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

    


 

  

  Nepretržitá autorizácia a akreditácia firmy Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. od roku 1999

     ako aj nepretržitá odborná metrologická spôsobilosť pracovníkov firmy od roku 1999,    

     v oblasti úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,  

  sú zárukou presného merania a Vašej spokojnosti

 

 

  

  *23.12.1992 bola firma založená ako fyzická osoba, ktorej jedným z predmetov podnikania je - Podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy, v rámci ktorého firma vykonávala merania základnej a prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov. Vzhľadom k zvýšenému dopytu po týchto meraniach zo strany podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácii a zo strany orgánov štátnej správy sa firma od roku 1994 začala špecializovať hlavne na meranie základnej a prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov. Firma vypracovala samostatné metodiky na meranie prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, ktorých postupy odskúšala na veľkom množstve vykonaných krátkodobých prevádzkových meraní. Metodiky boli doladené porovnávaním výsledkov krátkodobých meraní s výsledkami dlhodobých meraní rovnakých typov vozidiel na tom istom skúšobnom úseku št. ciest (cca 100 km). Pri dlhodobých meraniach vznikal problém s aplikáciou laboratórnych meracích prístrojov a ich nasadením do dlhodobej prevádzky. Z tohto dôvodu sa firma začala v roku 1997 venovať stavbe meracích zostáv trvalo zabudovaných do vozidiel resp. mechanizmov a určených na kontinuálne meranie spotreby paliva a jej vyhodnocovanie.

 

  *rok 1998 firma sa od tohto roku nepretržite venuje systematickému udržovaniu a zvyšovaniu svojej metrologickej úrovne a svojmu metrologickému zabezpečeniu

 

  *16.2.1998 firma rozšírila živnostenský list o predmet podnikania - Meranie spotreby paliva cestných motorových vozidiel

 

  *12.7.1999 bola firma prvýkrát akreditovaná ako Skúšobné laboratórium akreditované na výkon merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel (Osvedčenie o akreditácii č.: 27/1999 vydal SNAS, Bratislava)

Od 12.7.1999 až po súčasnosť je Skúšobné laboratórium nepretržite akreditované na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov a prešlo 4x reakreditačným posudzovaním v pravidelných intervaloch 4 rokov. Posledná reakreditácia prebehla 17.3.2015. 

 

  *19.10.1999 bola firma prvýkrát autorizovaná na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov (Autorizačná listina na úradné  meranie č. j.: ÚM-130/99-053.1 z 19.10.1999 vydal ÚNMS SR, Bratislava)

Od 19.10.1999 až po súčasnosť je firma nepretržite autorizovaná na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov a prešla 4x reautorizáciou v pravidelných intervaloch 4 rokov. Posledná reautorizácia prebehla 9.2.2015. 

 

  * Firma má nepretržite od roku 1999 až po súčasnosť zabezpečenú odbornú spôsobilosť osôb v oblasti metrológie podľa ustanovenia § 29 Zákona  č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to :

   -  zástupcu osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,

   -  osoby vykonávajúcej úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

 

  *17.11.1999 firma rozšírila živnostenský list o predmet podnikania – Úradné meranie spotreby paliva cestných motorových vozidiel

  

  *9. februára 2015 bola vykonaná reautorizácia firmy. ÚNMS SR, Bratislava autorizoval firmu vydaním Rozhodnutia o autorizácii

č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015 na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

  

  *17. marca 2015 bola vykonaná reakreditácia firmy. SNAS, Bratislava akreditoval firmu vydaním Osvedčenia o akreditácii č. S-085 zo dňa 17.3.2015 ako Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov.

 

   

 

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky