Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

Platné certifikáty firmy

 

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

 

  Platné certifikáty – autorizácia / akreditácia/ spôsobilosť osôb v oblasti metrológie

    

 

 

  A. AUTORIZÁCIA :

 

  1. Rozhodnutie o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015
     
Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

 

 

      Rozhodnutie o autorizácii 1.strana                                           Rozhodnutie o autorizácii 2.strana

 

    

  B. AKREDITÁCIA :

 

  2. Osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 20.5.2015

      Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa   

      rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.
      Príloha k rozhodnutiu č. 074/5574/2015/2 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 17.3.2015

 

      Osvedčenie o akreditácii č. S-085                                                           Príloha k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 

 

 

  C. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE :

 

  3. Certifikát číslo 1614/13/R

      Ing. Igor Škrobánek

      Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel

      a mechanizmov

 

      Certifikát č. 1614/13/R

 

  4. Certifikát číslo 2756/13/R

      Juraj Škrobánek

      Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

 

      Certifikát č. 2756/13/R

 

 

  D. VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA :

 

  5. Výpis zo živnostenského registra

      Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.

   

      Živnostenský register č. 511-5604, OÚ Žilina

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky