Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

STN 30 0515

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

Spotreba paliva podľa STN 30 0515 (základná spotreba) 

 

  • Účel normy - použitie podľa Čl. I, ods. 1 : Norma stanovuje jednotný postup pri zisťovaní základnej spotreby paliva za určitých, ďalej stanovených podmienok. Spotreba paliva stanovená podľa tejto normy poskytuje podklad pre porovnanie energetickej náročnosti rôznych typov vozidiel. Táto norma neplatí pre zisťovanie prevádzkovej spotreby paliva.
  • Platí pre : Motorové vozidlá kat. N1 o celkovej hmotnosti väčšej než 2 t, kat. N2, N3 a autobusov kat. M2, M3.
  • Podstata skúšky : Pri skúške sa zmeria množstvo paliva spotrebované motorovým vozidlom na vymeranom skúšobnom úseku,  ktorým vozidlo prejde obidvoma smermi za sebou (dve jazdy v jednom smere, dve v druhom smere)  a to postupne pri každej z určených rýchlostí. Spotreba paliva medzi jazdami na skúšobnom úseku sa nazarátava. Základná spotreba paliva sa vypočíta z takto spotrebovaného množstva paliva, prepočítaného na prejdenú dráhu100 km a udáva sa v L / 100 km pri rýchlosti 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h, resp. 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h. Je to údaj o dráhovej spotrebe paliva za podmienok tejto normy. 
  • Vozidlo : Vozidlo musí vyhovovať podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciách. Musí byť v sériovom vyhotovení, motor musí byť zabehnutý (min. 3000 km).  Nastavenie agregátov vozidla a náplne prevádzkových hmôt musia zodpovedať predpisom  výrobcu vozidla. Pneumatiky a ich hustenie musia zodpovedať predpisu výrobcu. Motor a prevodové ústrojenstvo musia byť zahriate na prevádzkovú teplotu. Pri skúške musí byť vypnutá kimatizácia (kompresor klimatizácie musí byť v chode) resp.kúrenie, zatvorené okná a uzatvorené výduchy vetrania priestoru pre vodiča, cestujúcich alebo náklad. Pomocné zariadenia potrebné ku funkcii vozidla musia byť v chode.
  • Zaťaženie vozidla : Na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Rozloženie hmotnosti na jednotlivé nápravy musí zodpovedať predpisu výrobcu.
  • Skúšobná dráha : Suchá rovinná cesta s tvrdým a hladkým povrchom, na skúšobnom úseku 2 km, (výnimočne 1 km). Na povrchu môžu byť stopy vlhkosti, ale na žiadnom mieste nesmie byť súvislý vodný film.
  • Rýchlosť pri skúške : Ustálené rýchlosti 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h (skúška pri rýchlosti 80 km/h sa nevykoná u vozidiel, ktorých max. rýchlosť je menšia ako 85 km/h), 100 km/h (skúška pri rýchlosti 100 km/h sa vykoná iba u vozidiel, ktorých max. rýchlosť je 110 km/h a väčšia, potom sa nevykoná skúška pri rýchlosti 40 km/h). Každá ustálená rýchlosť musí byť dosiahnutá v dostatočnej vzdialenosti pred začiatkom skúšobného úseku a to pri jazde so zaradeným najvyšším prevodovým stupňom tak, že vozidlo vchádza na skúšobný úsek predpísanou ustálenou rýchlosťou, ktorá je počas jazdy na skúšobnom úseku udržiavaná s odchýlkou ± 2 km/h.
  • Rýchlostný stupeň zaradený počas skúšky : Vozidlo prechádza cez skúšobný úsek so zaradeným najvyšším rýchlostným stupňom, ak výrobca nestanovil inak pre príslušnú skúšobnú rýchlosť. Radenie rýchlostných stupňov na skúšobnom úseku nie je dovolené. Vozidlá s odpojiteľným pohonom náprav - ak je pohon pri skúške zapnutý, tento údaj musí byť uvedený v Osvedčení o úradnom meraní.
  • Palivo : Obchodnej akosti, podľa predpisu výrobcu. V prípade rozporu sa použije referenčné palivo podľa prílohy 2 tejto normy. Potom musí byť druh použitého paliva uvedený v Osvedčení o úradnom meraní.
  • Poveternostné podmienky : 

          - teplota vzduchu : +5 až +30 °C, 
          - tlak vzduchu : 920 až 1030 hPa,
          - relatívna vlhkosť : max. 95 %,
          - rýchlosť vetra : do 3 m/s s poryvmi do 5 m/s.

 
Spotreba paliva (pre vozidlá kat. N1 o celkovej hmotnosti väčšej než 2 t, kat. N2, N3 a autobusov kat. M2, M3) nameraná podľa STN 30 0515 je pre všetky vyrobené vozidlá toho istého typu s minimálnymi odchýlkami ± 5 %. Nejedná sa o prevádzkovú spotrebu.
 
 
 
Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky