Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a  akreditované na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

      


 

  

DEFINÍCIA MOTOHODINY 

- používané označenie Mth

 

 

Presná definícia pojmu motohodina neexistuje 

 

Podľa Zákona č. 142/2000 Z. z. o  metrológii a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov  (ďalej „Zákon o metrológii“),  motohodina  nie  je  zákonnou  meracou jednotkou .  

 

Podľa Vyhlášky ÚNMS SR č. 206/2000 Z. z. o  zákonných meracích jednotkách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška o  zákonných  meracích  jednotkách“),  motohodina  nie je základnou  jednotkou ani odvodenou jednotkou Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej „SI“) a ani jednotkou povolenou

popri jednotkách SI.

 

Teda motohodinu 

nemôžeme  považovať za  žiadnu  jednotku  popisujúcu  množstvo  alebo stav  nejakej  fyzikálnej 

veličiny. 

 

 

Ako je určená motohodina ? 

 

Motohodina Mth je  pre každý typ  mechanizmu resp. vozidla iná.  Aj vozidlá môžu byť vybavené počítadlom motohodín,  ak sú určené na prácu v  ťažkých podmienkach, napr. lomoch,  alebo  majú  nejakú  nadstavbu. Väčšinou je priebeh motohodiny, t. j. jej závislosť od pracovných otáčok určený výrobcom mechanizmu resp. vozidla (ďalej len „mechanizmu“). V prípade, ak  motor mechanizmu pracuje pri max. dovolených otáčkach, počítadlo motohodín počíta najrýchlejšie, pri optimálnych pracovných otáčkach pomalšie a pri voľnobežných otáčkach najpomalšie.  Má to svoju logiku, ktorá  vychádza z  rozdielneho opotrebenia motora, ako aj celého mechanizmu pri jeho rôznom zaťažení. Pri preťažení ide o nadmerné opotrebenie, pri normálnom pracovnom nasadení ide o optimálne opotrebenie a pri státí pri voľnobežných otáčkach ide o minimálne opotrebenie. 

 

S takou logickou konštrukciou počítadla motohodín sa môžeme stretnúť pri mechanizmoch od renomovaných výrobcov svetových značiek. Zo starej éry pri  vozidlách TATRA (niektoré sú ním vybavené), pri nadstavbách vozidiel TATRA (rýpadlo UDS, žeriav AD20, cisterna na kaly a fekálie CAS10 ...), traktoroch ZETOR, čelných nakladačoch UNC, ... 

 

Ako počíta motohodinu 

napr. počítadlo vozidla TATRA T815 ? 

 

a) jazda po spevnenej komunikácii pri 50 % zaťažení (plný, prázdny) :

- 1 Mth zodpovedá času cca 1 h 20 min

b) jazda v kameňolome pri 50 % zaťažení (plný, prázdny) :

- 1 Mth zodpovedá času cca 50 min

 

Ako počíta motohodinu 

počítadlo pri činnosti nadstavby, 

alebo prídavného zariadenia  vozidla ?

 

Problém nastane, ak  nadstavba  alebo prídavné  zariadenie  vozidla sú poháňané od motora vozidla (teda

nemajú  samostatný motor). Počítadlo motohodín pracuje aj počas jazdy vozidla a aj počas práce nadstavby

alebo prídavného zariadenia. Vodič vozidla môže vykázať spotrebu paliva na jazdu vozidla v  závislosti  od prejdenej  vzdialenosti  podľa  údaja  tachometra  a  zároveň  aj v  závislosti od údaja počítadla motohodín.

Väčšinou  údaj  počítadla  motohodín  v závislosti  na  prejdenej  vzdialenosti  nikde  nezaznamená a takto

„natočené  motohodiny“ zaráta do práce  nadstavby alebo  prídavného zariadenia. Teda  dokladuje prácu,

ktorú nikdy nevykonal. Na túto nevykonanú prácu „vykáže spotrebované palivo“, ktoré nikdy nespotreboval.     

 

Typy počítadiel motohodín z hľadiska zobrazovanej hodnoty

 

1. Hodnota  motohodín je zobrazovaná  v  stovkovej  sústave, vo formáte : 

1,00 Mth  (väčšina počítadiel motohodín), s presnosťou  na stotiny alebo desatiny.

2. Hodnota motohodín je zobrazovaná v šesťdesiatkovej sústave, vo formáte :

1:00:00 Mth:Mtmin:Mts 

Takéto  počítadlo  motohodín  má  napr. nakladač  FUCHS.

Pri nakladaní kovového šrotu pomocou elektromagnetu sa väčšinou dopracujete takmer presne ku

zhode 1 Mth = 1 h

 

Snímanie činnosti motora počítadlom motohodín

 

1. cez mechanický náhon od snímača otáčok,

2. snímaním veľkosti napätia na alternátore,

3. snímaním zopnutia spínacej skrinky,

4. z riadiacej jednotky motora.

 

V súčasnosti sa ako náhradné diely predávajú počítadlá motohodín, ktoré počítajú čas zopnutia spínacej

skrinky mechanizmu. Tieto počítadlá sú úplne zbytočné a nič neriešia. Teda Vám stačí  naštartovať mechanizmus a nechať ho „vrčať“ na voľnobehu. Keď Váš mechanizmus má voľnobežnú spotrebu napr.

2.0 L/Mth a  pri  práci  spotrebuje 5.0 L/Mth,  tak potom si  môžete zobrať za  každú  motohodinu  „práce“  

3.0 L nafty do svojho auta. Za pracovnú smenu si ľahko ušetríte bandasku paliva. Motohodiny sú „natočené“, nejaká robota je spravená a niečo je aj v bandaske.    

Takýmto  spôsobom počítajú motohodiny  aj  všetky GPS zariadenia. Takže, vždy ráno naštartujte

svoje  mechanizmy a  rozbehnite sa  zháňať  na  najbližšiu  čerpaciu  stanicu  potvrdenky o nákupe PHM.

Potom  môžete  zvažovať,  či si  neotvoriť  vlastnú  čerpaciu  stanicu, v  ktorej  by  ste  mohli  predávať

„ušetrenú“ naftu.

 

Časté otázky týkajúce sa motohodín

 

Otázka č. 1

Daňovník vykazoval  na svojom  mechanizme pracujúcom  na stavbe 10 Mth denne pri odpracovanej

a skutočne vysledovanej 8 hodinovej pracovnej smene. Je to možné ?  

Odpoveď :

Teoreticky je to možné, vzhľadom  na princíp práce počítadla Mth. Prakticky to  nepovažujeme za reálne,

lebo by to  znamenalo, že mechanizmus  pracoval  celú smenu v  normálnom  pracovnom nasadení, bez akýchkoľvek  prestávok, resp. bez  akéhokoľvek  zníženia  výkonu  motora, čo  nepredstavuje žiadny

reálny pracovný cyklus.

 

Otázka č. 2

Môžem pre označenie motohodín používať symbol Mh ?

Odpoveď :

Zásadne  ho  nepoužívajte. V  zmysle  Prílohy  č.  2  a  č. 4 k Vyhláške ÚNMS SR č. 206/2000 Z. z. o

zákonných  meracích  jednotkách  v  znení neskorších  predpisov  sa  jedná  o násobok 106 jednotky

SI-hodina, veličiny čas. Teda ide o symbol pre mega hodinu - Mh

 

 

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky