Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

 

 Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

  

  Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

  

 VYKONÁVAME : 

 

A. Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva motorových vozidie a mechanizmov

     (aj s plynovým pohonom)

 

- motorových vozidiel v normálnej cestnej premávke,

- motorových vozidiel v konkrétnych prevádzkových podmienkach, podstatne odlišných od normálnej cestnej  premávky      

  (rozvoz tovaru, jazda po nespevnených komunikáciách, jazda v teréne, pravidelné linky BUS dopravy a pod.),

- motorových vozidiel pri prepravách technologického charakteru (vnútro závodná preprava a pod.),

- nákladných automobilov špeciálnych (domiešavače betónu, chladiarenské, na prepravu dreva, cisternové a pod.),

- špeciálnych automobilov (autožeriavy, auto rýpadlá, polievacie a zametacie vozidlá, hasičské vozidlá a pod.),

- prídavných a pracovných zariadení inštalovaných na vozidle (hydraulické ruky, vysokozdvižné plošiny,  

  zdvíhacie čelá, klimatizácie, nezávislé kúrenia, chladiarenské jednotky a pod.),

- traktorov, pracovných a stavebných strojov,

- stacionárnych hnacích agregátov a stacionárnych pracovných strojov,

- mechanizmov poháňaných spaľovacím motorom a mechanizmov spaľujúcich kvapalné uhľovodíkové palivá.

 

            B. Úradné meranie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel 

 

- podľa STN 30 0510, pre osobné automobily kategórie M1 a ľahké nákladné automobily kategórie N1,

- podľa STN 30 0515, pre nákladné automobily kategórie N1, N2, N3 a autobusy kategórie M2 a M3,

- podľa STN ISO 7860 (30 0511) - skúška pri konštantnej rýchlosti, pre motocykle kategórie L1, L3, L4,

            - podľa EHK č. 84, pre osobné automobily kategórie M1 a ľahké nákladné automobily kategórie N1. 

 

 

MEARANIE SKUTOČNEJ SPOTREBY POHONNÝCH LÁTOK

pre dokladovanie skutočných daňových výdavkov na pohonné látky

 

                   

          »  na základe merania skutočnej prevádzkovej spotreby paliva, teda nie na základe merania v ideálnych podmienkach,

          »  s vydaním verejnej listiny „Osvedčenia o úradnom meraní“,

          »  bez zbytočného zapisovania do technického preukazu (TP),

          »  bez ďalších poplatkov,

          »  bez straty času,

          »  bez zbytočného vybavovania na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

          »  všetko v súlade s platnou legislatívou,

          »  akceptované daňovými úradmi ako aj ostatnými kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 

    

  Úradné meranie slúži na určenie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, ktoré nemajú v Osvedčení o evidencii vozila (OE), 

  v Technickom preukaze (TP), alebo v Technickom osvedčení (TO) uvedený údaj o spotrebe paliva alebo je tento údaj podhodnotený.    

  Jedine úradným meraním je možné zmeniť spotrebu paliva uvedenú v OE resp. v TP vozidla, alebo v TO mechanizmu,

  ktorú stanovil výrobca resp. importér.

 

  Podľa § 19, ods. 2 písmeno l), bod 1. Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Zákon o dani z príjmov)  

  daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú :  

  l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v OE

  alebo v TP, pričom ak táto spotreba v OE alebo v TP sa nezhoduje so skutočnou spotrebou PL alebo sa tam neuvádza,  

  vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa

  osobitného predpisu, 88a).

 

  Poznámka 88a)

  § 23, ods. 1 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o  

  metrológii) definuje :

  Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon úradného merania.

 

  Úradné meranie spotreby paliva vykonávame podľa § 20 Zákona o metrológií. Podľa § 20, ods. 5 Zákona o metrológii, každé iné   

  meranie vykonané fyzickými a právnickými osobami autorizovanými inými ústrednými orgánmi štátnej správy (teda, ktoré nemajú

  autorizáciu na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 

  skúšobníctvo Slovenskej republiky – ÚNMS SR ) nie je možné považovať za úradné meranie.

 

  O výsledku úradného merania vydávame „Osvedčenie o úradnom meraní“, ktoré je podľa § 20, ods. 3 Zákona o metrológií,   

  verejnou listinouTento doklad je určený na uplatňovanie „daňových výdavkov“ na PL, podľa § 19, ods. 2  písmeno l),

  bod 1. Zákona o dani z príjmov.

 

  Pojem „verejná listina“ :

  Právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem verejná listina. Niektoré zákony(napr.Zákon o metrológii, Trestný zákon...), tento 

  pojem používajú.

  Podľa súdnej praxe sa jedná o listinu vydanú príslušným štátnym orgánom alebo iným subjektom, ktorý je na jej vydanie

  príslušným zákononom splnomocnený. Verejná listina je vydaná spôsobom predpísaným príslušným zákonom. Táto 

  listina slúži ako dôkazný prostriedok, ktorým sa zakladá právo alebo povinnosť, prípadne sa ním zisťuje určitý stav. Týmto sa

  odlišuje od súkromnej listiny.

 

  Zákonná ochrana verejnej listiny :

  Nakladanie s verejnou listinou, jej zákonnú ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu zaručuje § 352 Zákona č. 300/2005

  Z.  z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky