Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

EHK č. 85

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

Spotreba paliva podľa predpisu EHK č. 85 (základná spotreba) 

         

Testy sa vykonávajú v dvoch režimoch. 

 

  • Pri ustálených rýchlostiach  90 km/h a 120 km/h. Ostatné podmienky a spôsob merania sú porovnateľné ako pri teste                      podľa STN 30 0510. 
  • V mestskom cykle, ktorý je tu presne definovaný a pri teste je nasimulovaný na vozidlovom dynamometri. Cyklus nezodpovedá skutočnej prevádzke, túto teoreticky simuluje. 
Vozidlo podrobené týmto testom musí mať najazdených do 5.000 km.
 
Spotreba paliva (pre vozidlá kat. M1 a N1) nameraná podľa predpisu EHK č. 85 je pre všetky vyrobené vozidlá toho istého
typu rovnaká (alebo s minimálnymi odchýlkami). Nejedná sa o prevádzkovú spotrebu. 
 
 
 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky