Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

Metrologické zabezpečenie firmy

 

 Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

 na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

  

  Od roku 1999 sa venujeme systematickému udržiavaniu a zvyšovaniu metrologickej úrovne          

 a metrologického zabezpečenia našej firmy.

 

 

 

 

 

  A. AUTORIZÁCIA :

 

  1. Autorizačná listina na úradné meranie č. j.: ÚM-130/99-053.1 z 19.10.1999

      Autorizácia na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel

      Príloha k č. j.: ÚM-130/99-053.1  Podmienky autorizácie na úradné meranie

      Deň vydania : Bratislava 19.10.1999

      Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, odbor metrológie a vzdelávania, Štefanovičova 3, P. O. Box 76,

      810 05 Bratislava, v súlade s ustanovením § 21 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológií

 

  2. Rozhodnutie o autorizácii č. 2/100/2003-80 z 3. júna 2003

      Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Príloha k rozhodnutiu o autorizácii č. 2/100/2003-80 z 3. júna 2003 na výkon úradného merania

      Deň vydania : Bratislava 3.júna 2003

      Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3,P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, v súlade s ustanovením

      § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií

 

  3. Rozhodnutie o autorizácii č. 2007/160/001746/00689 z 26. februára 2007

      Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Príloha k rozhodnutiu o autorizácii č. 2007/160/001746/00689 z 26 februára 2007 na výkon úradného merania

      Deň vydania : Bratislava 26. februára 2003

      Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3,

      P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, v súlade s ustanovením § 24 Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií, podľa § 24, ods. Zákona č. 142/2000 Z. z.  

      o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 431/2004 Z. z.

 

  4. Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

      Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Príloha k rozhodnutiu o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1 februára 2010 na výkon úradného merania

      Deň vydania : Bratislava 1. februára 2010

      Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona

      č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  5. Rozhodnutie o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015

      Autorizácia na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Príloha k rozhodnutiu o autorizácii č. 2015/900/009168/00057 z 9. februára 2015 na výkon úradného merania

      Deň vydania : Bratislava 9. februára 2015

      Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, podľa § 24 Zákona

      č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

  B. AKREDITÁCIA :

 

  1. Osvedčenie o akreditácii č.: 27/1999

      skúšobného laboratória na výkon merania spotreby paliva cestných motorových vozidiel podľa predmetu akreditácie uvedenom v prílohe tohto osvedčenia

      Príloha zo dňa 12.7.1999 k Osvedčeniu o akreditácii č.: 27/1999

      Deň vydania : Bratislava 12.7.1999

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

  2. Osvedčenie o akreditácii č.: S 085

      skúšobného laboratória na výkon merania spotreby paliva motorových vozidiel podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia

      Príloha zo dňa 25.11.2002 k Osvedčeniu o akreditácii č.: S 085

      Deň vydania : Bratislava 25.11.2002

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

  3. Osvedčenie o akreditácii č. S-085

      skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľarozsahu akreditácie uvedeného v prílohe

      tohto  osvedčenia

      Príloha zo dňa 21.5.2007 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085

      Deň vydania : Bratislava 21.5.2007

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

  4. Osvedčenie o akreditácii č. S-085

      skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe

      tohto osvedčenia

      Príloha zo dňa 2.9.2008 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085

      Deň vydania : Bratislava 2.9.2008

      Deň udelenia akreditácie : 21.5.2007

      Vydaním tohto osvedčenia sa ruší osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 21.5.2007, pretože pri jeho vydaní došlo k omylu zo strany Slovenskej   

      národnej akreditačnej služby. 

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

  5. Dodatok č. 1/09 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 2.9.2008

      skúšobného laboratória na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov podľa zmeny rozsahu akreditácie uvedeného  

      osvedčenia o akreditácii nasledovne:

      Pôvodná príloha :

      Príloha zo dňa 2.9.2008 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 sa nahradzuje prílohou :

      Príloha zo dňa 10.3.2009 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085

      Príloha zo dňa 2.9.2008 k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085

      Deň vydania : Bratislava 10.3.2008

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

  6. Osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 20.5.2011

      Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe  

      tohto osvedčenia

      Príloha k rozhodnutiu č. 199/2011/074/2 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 20.5.2011

      Deň vydania : Bratislava 20.5.2011

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

 7.  Osvedčenie o akreditácii č. S-085 zo dňa 20.5.2015

      Skúšobné laboratórium na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov, podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe  

      tohto osvedčenia

      Príloha k rozhodnutiu č. 074/5574/2015/2 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-085 zo dňa 17.3.2015

      Deň vydania : Bratislava 17.3.2015

      Vydal : Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4

 

 

  C. SPÔSOBILOSŤ OSÔB V OBLASTI METROLÓGIE :

 

  1. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.: ÚM-444/99

      Ing. Igor Škrobánek

      Spôsobilosť vykonávať úradné meranie spotreby paliva cestných motorových vozidiel

      Deň vydania : Bratislava 19.10.1999

      Vydal : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor metrológie a vzdelávania, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava

 

  2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.: ÚM-000/99

      Ing. Peter Škrobánek

      Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 18. februára 2003

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29, ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z.  

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  3. Certifikát číslo 1614/03

      Ing. Igor Škrobánek

      Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 18. februára 2003

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29, ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z.

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  4. Certifikát číslo 1615/03

      Ing. Peter Škrobánek

      Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 18. februára 2003

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29, ods. 2 Zákona č. 142/2000 Z. z.

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  5. Certifikát číslo 1614/08/R

      Ing. Igor Škrobánek

      Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 27. júna 2008

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z.

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

 

  6. Certifikát číslo 2756/08

      Juraj Škrobánek

      Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 27. júna 2008

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z.   

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

 

  7. Certifikát číslo 1614/13/R

      Ing. Igor Škrobánek

      Zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 27. mája 2013

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z.

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  8. Certifikát číslo 2756/13/R

      Juraj Škrobánek

      Osoba, ktorá vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

      Deň vydania : Bratislava 27. mája 2013

      Vydal : Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením § 29 Zákona č. 142/2000 Z. z.   

      o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

  D. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE :

 

       Pri vykonávaní úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov používame meracie prístroje, ktoré sú pravidelne metrologicky  

       kontrolované a majú platné certifikáty o overení resp. certifikáty o kalibrácii.      

 

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky